bul. Kocho Racin br.14, vl.6, st.6
1000 Skopje, R.Macedonia
tel: +389 2 3132-200
fax: +389 2 3225-131
email: contact@delege.com.mk

Ние ги обезбедуваме најдобрите правни услуги , посебно во областа на граѓанско и трговско право.

Настани и вести


Снежана Калеска-Ванчева – адвокат, партнер

Родена на 12.12.1961 година во Охрид. Средно образование завршила во Гимназија Никола Карев во Скопје во 1980 година, а на Правниот факултет при Универзитетот Кирил и Методиј во Скопје, дипломирала во 1985 година. Приправничкиот стаж го извршувала во тогашен Општински суд Скопје 1, а во април 1987 година го положила правосудниот испит. Од 1987 до 1992 година има работено како самостоен правен референт за застапувања во ФАКОМ Скопје, а во 1992 година се запишува во Именикот на адвокати при АКРМ и отвара самостојна адвокатска канцеларија. Водејќи се од своите амбиции за континуирано усовршување во својата професија во 1994 година се стекнува со Сертификат за Застапник од областа на индустриската сосптвеност, Сертификат за постапки пред Судот за човекови права во Стразбур, како и бројни други сертификати од областа на граѓанското и стопанското право, посетувајќи многубројни домашни и странски обуки, семинари и конгреси.

Љубовта кон професијата ја манифестира и преку активно учество во работата на АКРМ и тоа од 1998 година како член на Комисијата за меѓународна соработка при АКРМ, а  во 2000 година колегите и ја укажуваат својата доверба со избор за Претседател на Адвокатската заедница за Град Скопје и оваа функција ја извршува во два мандата, а паралелно е Делегат и во Собранието на АКРМ. Од април 2006 па до декември 2008 година, ја извршува функцијата Член на Државна изборна комисија. Во 2010 година повторно е избрана за Делегат во АКРМ.

Со одлука на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија од 30.11.2011 година, Снежана Калеска-Ванчева именувана е за арбитер на Постојаниот избран суд – Арбитража при Стопанска комора на Македонија.

kaleska@delege.com.mk

Виолета Василева – адвокат, партнер

Родена на 15.08.1971 година во Скопје. Средно образование завршила во Гимназија Јосип Броз-Тито во Скопје во 1990 година, културолошка насока. На Правниот факултет во Скопје, дипломирала во 1997 година. Во 2000 година е запишана во Именикот на адвокати при АКРМ. Желбата за постојано усовршување и едукација ја остварува преку посета и активно учество на многубројни семинари, работилници и обуки од областа на владеењето на правото, демократијата, човековите права и малолетничката правда, како и обука и стручни семинари од областа на граѓанското право, трговските друштва и заштитата на индустриската сопственост. Поседува Сертификат за Застапник од областа на индустриската сопственост од 2001 година, Сертификат за Медијатор од 2006 година и Сертификат за Инструктор за обука на медијатори од 2009 година.

Како активен член и Делегат во Собранието на Адвокатската комора на Р.Македонија, од 2010 до 2014 година е Претседател на Адвокатската заедница на Скопје 3, Заменик дисциплински обвинител, член на Комисија за прием на поплаки и информации при АКРМ и член на Управниот одбор на Фондација за обука на адвокати, адвокатски стручни соработници и адвокатски приправници.

Во 2012 година на Правниот факултет „Јустинијан Први“ Скопје, Виолета Василева го одбрани магистерскиот труд „Постапките пред Уставниот суд на Република Македонија“ и се стекна со називот Магистер по право од областа на уставното право.

vasileva@delege.com.mk